TOVAR V AKCII

vaša cena 2,96 €
skladom
vaša cena 30,00 €
skladom

KONTAKTY

Petit s.r.o.
Zimná 3/A
040 01 Košice
tel: +421 55 6332030
petit(a)petit.sk
www.petit.sk

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Predávajúci:

Petit s.r.o.

Zimná 3/A

04001, Košice Slovenská republika

IČO: 36200611
DIČ: 2020047183
IČ DPH: SK 202004718321727/V

Dodávateľ je platcom DPH.

Prevádzka elektronického obchodu: http://www.petitshop.sk

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Petit s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar:
Tovar, ktorý sa nachádza v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Základné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e‐mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená. Pokiaľ v objednávke nie je uvedený požadovaný termín dodania, tovar bude dodaný maximálne do dvoch týždňov.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e‐mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov. Kúpna cena za tovar je cena ,uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.petitshop.sk v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená s DPH.
Kúpnu cenu môže uhradiť kupujúci týmito spôsobmi:

1. formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Daňový doklad - bloček z registračnej pokladnice na kúpnu cenu vystavený predávajúcim, bude zaslaný kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky.Cena za poštovné sa účtuje v závislosti od váhy a ceny tovaru podľa platných taríf Slovenskej pošty.Cena za balné je 1,50 € vr. DPH. Zaslanie tovaru formou dobierky sa realizuje len pri cene dobierky nad 50 € s DPH.

2. formou platby v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v mieste prevádzky firmy Petit s.r.o., Zimná 3/A, 040 01 Košice.

Predávajúci pripraví tovar podľa Objednávky kupujúceho a následne ho vyzve e-mailom resp. telefonicky na jeho úhradu a prevzatie. V prípade, že sa kupujúci nedostaví na prevádzku Petit s.r.o., Zimná 3/A, Košice do 48 hodín od vyzvania /okrem dní prac.pokoja/ a ani iným spôsobom nezmení dátum odberu, pripravený tovar bude ponúknutý na ďalší predaj a objednávka sa bude považovať  za stornovanú. V prípade pokiaľ sa jedná o tovar s potlačou firemným logom, alebo inou grafikou znemožňujúcou ďalší predaj, bude firma Petit s.r.o. postupovať v zmysle platnej legislatívy Obchodného zákonníka.

3. formou úhrady predfaktúry.

Pri tomto spôsobe zvolenej úhrady zašle predávajúci kupujúcemu predfaktúru e-mailom. Hodnota tovaru na predfaktúre bude zvýšená o čiastku, zodpovedajúcu výške poštovného a balného /v prípade zasielania tovaru poštou/. V prípade zasielania tovaru prepravnou službou - kuriérom, bude odberateľ hradiť prepravné náklady priamo kuriérskej službe. Tovar bude expedovaný do 24 hodín od pripísania hodnoty predfaktúry na účet firmy Petit s.r.o.

 

Základné práva a povinnosti predávajúceho:

  • dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
  • má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou resp. iným daňovým dokladom
  • má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

 

Základné práva a povinnosti kupujúceho:

  • je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a riadne zaň zaplatiť
  • je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
  • má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami - uvedenom pri objednávaní tovaru

 

Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, fakturačnú adresu vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, dodaciu adresu).

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti predávajúceho a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Košiciach dňa 20.8.2015